KULLANICI ŞARTLARI

KULLANICI ŞARTLARI

TAHMİNMARKETİM.COM ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Giriş Sitemiz www.tahminmarketim.com, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında önceki tarihlerde oynanmış bütün güncel spor oyunlarının kapsamlı istatistikleri ile analizlerini yaparak,bu konularda siz üyelerle bilgi paylaşımında bulunur. Amacımız futbol başta olmak üzere spor oyunları meraklısı üyelere, önceki tarihlerde oynanmış tüm güncel spor oyunlarının istatistik ve analizleri ile bu konulardaki tüm yorumları sunmaktır.

Belirtilen bu amacın dışında, başta futbol olmak üzere spor oyunlarına dayalı bahis ve şans oyunları oynatmak veya oynanmasına imkan sağlamak gibi herhangi bir amacımız yoktur ve olamaz.Önemle belirtmek isteriz ki, sitemiz tahminmarketim.com üzerinden hiçbir şekilde bahis, kumar ya da çeşitli şans oyunları oynatılmamaktadır ve oynatılamaz. Sitemiz www.tahminmarketim.com üzerinden hiç kimseye herhangi bir siteden bahis,kumar ve şans oyunları oynaması teşvik edilmez veya önerilmez.

www.tahminmarketim.com bahis sitesi değildir. Herhangi bir bahis sistemi ile ortak çalışmaz tamamen yasal zemine dayanan spor oran analiz sitesidir. Tahminmarketim spor severlerin ortak analiz platformudur. Buradan elde edilen üyelik ücretleriyle platforma üye olan kişilerin rahat analiz yapması ve giderlerin karşılanması hedeflenmiştir.

Madde 1

TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi ;

a) tahminmarketim.com ile ,

b) Adresi, isim ve soyadı “üye bilgileri” sahasında beyan edilen kişi (üye) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar kapsamında aktedilmektedir.

c) Sözleşmenin bundan sonraki kısmında tahminmarketim.com “Tahminmarketim” olarak, internet sitesine üye olan internet kullanıcısı da “Üye” olarak anılacaktır.

Madde 2

SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşmenin konusu Tahminmarketim’in sahip olduğu internet sitesi ‘Tahminmarketim’den üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

Madde 3

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

İşbu sözleşme, üyenin Tahminmarketim tarafından sunulacak hizmetlerden yararlanmasını sağlamak amacı ile düzenlenmekte olup, anılan ilişki kapsamında tarafların hak ve yükümlülüklerini tespit etmektedir.

Öncelikle, üye, Tahminmarketim  internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, Tahminmarketim’in bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

ÜYELİK İLE İLGİLİ ŞARTLAR

Üyelik Başvurusu ve Üyelik Başlangıcı

a) Üyelik tesisinin ilk koşulu "18 yaşından büyük olmak"tır. Üye, üyelik formunda ve işbu sözleşme kapsamında 18 yaşından büyük olduğunu beyan ve taahhüt etmektedir. 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kişi, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur.

b) 18 yaşını doldurmuş, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kimlik numarası verilen herkes işbu Sözleşme şartlarını kabul etmek koşulu ile Tahminmarketim üyesi olabilir.Herhangi bir kanaldan Tahminmarketim'e giriş yapan üye, işbu sözleşmeyi okumuş ve şartlarını kabul etmiş sayılır.

c) Üyelik başvurularında, başvurunun kabulü için zorunlu bilgilerin “Üyelik Başvuru Formuna” girilmesi şarttır. Zorunlu bilgilerden olmasa dahi, Tahminmarketim tarafından üyeden alınması gerekli bulunan birtakım bilgiler, üyeden talep edilebilir.Bu tip bilgilerin güncellenmesi, Tahminmarketim tarafından ıslak imza ile talep edilmesi şartına tabi tutulabilecektir. Gerekli şartları sağlayan ve üye olan kişiler, başvuru sırasında verilmemiş girişi zorunlu olmayan diğer bilgilerini Tahminmarketim internet sitesine başvurarak tamamlamakla ve her zaman güncel tutmakla sorumludur.

d) 18 yaşından büyük olduğunu taahhüt eden kişi, üyelik başlangıcında bildirdiği tüm bilgilerin doğruluğundan sorumludur.Tahminmarketim üye ile ilgili tüm işlemlerde bu beyana güvenir ve buna göre davranır. Üyelik kriterlerini sağlayan kişiler, fiil ehliyetine sahip olduklarını, akıl sağlıklarının yerinde olduğunu ve eylemlerinin sorumluluğunu taşımakla yükümlü olduklarını peşinen kabul ederler. Üyelik kriterlerini sağlayan kişilerin üyeliği; üyelik başvuru formunu doldurduktan sonra en kısa sürede aktive edilecektir.

e) Üyelik, bu sözleşmede belirtilen tüm üyelik koşulları eksiksiz surette yerine getirildiği ve korunduğu takdirde devam edecektir. Tahminmarketim’in üyelik koşullarına aykırılıktan haberdar olmaması sebebiyle üyeliği askıya almamış olması veya sona erdirmemesi Tahminmarketim’ın bu haklarından feragat ettiği anlamına gelmez; bunlar bir kazanılmış hak olarak yorumlanamaz.

Üyelik Hesabının Kullanılması

a) Her üye, sadece bir üye hesabına sahip olabilir.Üye, Tahminmarketim tarafından sunulan hizmetleri ve üye hesabını hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için kullanamaz.Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet ve işlemlerde bulunamaz.Üye, hizmeti, başkalarına satmak amacı ile veya herhangi bir ticari amaçla, işbu sözleşme kapsamı ve amacı dışında, başkaca bir gelir elde etmek için kullanamaz.

b) Aynı kişi tarafından kullanılan birden fazla üyelik bulunması halinde yahut üye hesabının amacına aykırı kullanılması halinde; ilgili üyelikler Tahminmarketim tarafından hiçbir açıklama sunulmaksızın derhal sonlandırılabilir.

c) Üye, üye numarası ve şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanılmasının sonuçlarından tamamıyla kendisinin sorumlu olduğunu, bu işlemlerin kendisi tarafından yapılmadığı yolundaki itiraz ve def'i haklarından peşinen feragat ettiğini, bu gibi usulsüz kullanımları yapan kişilerin kimliklerini Tahminmarketim’in tespit etmekle yükümlü olmadığını kabul ve taahhüt eder. Üye numarası ve şifresinin herhangi bir üçüncü şahıs tarafından kullanıldığını bilen, fark eden üye, bu durumu derhal tahminmarketim’e bildirmekle yükümlüdür. Tahminmarketim, üye hesabının, üye dışında başka kişilerce kullanıldığının tespiti halinde ilgili üyeliği sonlandırılabilir.

d) Üyelerin, Anlaşmalı Bankaların alternatif ödeme kanallarından yaptığı ödemelerin veya EFT transferlerinin Bankalardan ve/veya sistemsel nedenlerden kaynaklanan sorunları nedeni ile oluşabilecek zararlarından Tahminmarketim sorumlu değildir. Ancak Tahminmarketim, Üyenin başvurusunu dikkate alarak araştırma yapabilir.

e) Çalışılan Anlaşmalı Banka bilgileri ve Banka kanalları Tahminmarketim tarafından uygun görüldüğü şekilde değiştirilebilir.Üye, çalışılan Banka bilgilerinin ve Banka kanallarının Tahminmarketim tarafından değiştirilmesi durumunda herhangi bir zarar-ziyan ve/veya hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.

Üyeye Ait Kişisel Bilgiler

 a) Üyenin, üyelik başlangıcında vermiş olduğu isim, soyadı, kimlik numarası, doğum tarihi ve üyenin güvenliği açısından alınan bilgiler münhasıran Tahminmarketim tarafından güncellenebilir. Tahminmarketim tarafından gerekli değişikliğin gerçekleştirilmesi için üyenin güvenlik kontrolünden sorunsuz olarak geçmesi veya kimlik bilgilerini gerektiğinde doğrulaması esastır. Bu bilgiler dışındaki bilgilerin üye tarafından değiştirilip değiştirilemeyeceği ve değiştirilme usulü Tahminmarketim tarafından belirlenecek ve internet sitesinde ilan edilecektir.

b) Üyeler, ilettikleri kişisel bilgilerinin (isim, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, GSM ve irtibat numarası vb.) rızalarına dayanarak kayda alındığını bilmektedir.Bu kişisel bilgilerin (kimlik numarası dışında); Tahminmarketim yahut anlaşmalı olduğu iş ortakları tarafından reklam, promosyon ve diğer tanıtım amaçlı iletilerin kendisine gönderilmesi için kullanılmasına muvafakat etmektedir.

c) Üye,vermiş olduğu ve Tahminmarketim veri tabanında saklı tutulan sözleşme konusu kişisel bilgilerin (isim, adres, yaş, e-posta adresi, kimlik numarası, GSM ve irtibat numarası vb.), Tahminmarketim tarafından istatistiki raporlama sisteminde veya reklam ve pazarlama alanında, kullanıcılarının genel eğilimlerini belirlenmesi amacıyla kullanılmasına muvafakat eder. Tahminmarketim’i bu bilgileri üyenin kişilik haklarına zarar vermeksizin kullanma hakkına sahiptir.

d) Tahminmarketim, üyelerinin Tahminmarketim'e göndereceği e-posta, faks, mektup ve sair içerikte talep edilmemesine rağmen kendi isteğiyle paylaştığı üyeye ait şifre bilgisinin, finansal bilgilerin ve buna benzer kişisel bilgilerin başkalarınca kullanım güvenliğini hiçbir koşulda garanti etmez. Üye bu bilgilerinin güvenliğinden kendisi sorumludur.

e) Üyeler, Tahminmarketim’in, üyeler'in müşteri hizmetleri ile yaptıkları yazışma ve telefon görüşmelerinin kayıtlarının, ilgili mevzuatta belirtilen sürelerle sınırlı olarak saklanmasını sağladığını bilmekte ve bu kayıtların saklanmasına muvafakat etmektedir.

f) www.tahminmarketim.com web sitesi içeriği iş bu Sözleşmenin koşullarına, genel kullanım şartlarına ve mevzuata uygun şekilde kullanılabilir. Üyeler, “tahminmarketim.com” web sitesini kullanırken yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile söz konusu mevzuatlar uyarınca Tahminmarketim’in yayınlayacağı bildirimlere uymayı ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt ederler. Aksi halde,doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üyeler, “tahminmarketim.com” web sitesi üzerinden linkleri verilen sponsorluk ilanları veya benzeri 3. kişi web sitelerinin içeriklerinden hiçbir şekilde Tahminmarketim'i sorumlu tutulamazlar.

g) “tahminmarketim.com” internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş ve düşüncelerin Tahminmarketim’le hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. Tahminmarketim’in, üyenin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

h) Tahminmarketim, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır.Üye,“tahminmarketim.com” internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Tahminmarketim’den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

ı) Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

i) İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Tahminmarketim’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır.Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Tahminmarketim’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Üye Numarası ve Şifre

a) Tahminmarketim, üyelik kriterlerini sağlayan kişilere, üye numarası ile şifresini, üye tarafından bildirilen cep telefonu veya e-posta adresine gönderir. Tahminmarketim, yanlış verilmiş bilgilerin ve bu bilgilerin doğuracağı sonuçların sorumluluğunu kabul etmemektedir.

b) Tahminmarketim ; sistemlerinde yapacağı değişiklikler veya herhangi bir sebeple, üyeye vereceği üye numarası ve/veya şifre'yi değiştirebilir.Üye, Tahminmarketim tarafından gerekli görülen bu tip değişikliklere uymayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Üyeye tahsis edilecek yeni üye numarası ve şifrenin de korunma sorumluluğu, değiştirilse bile, her zaman için üyeye aittir.

c) Üye şifresini unuttuğu takdirde Tahminmarketim’in iletişim bilgilerinden faydalanarak şifresini alabilir.

d) Tahminmarketim üyeliği süresince, üye tarafından kullanılacak olan şifre koruma mükellefiyeti ve şifre kullanımına dayanan her türlü sorumluluk üyeye ait olacaktır. Keza üye numarası ve şifre ile yapılmış işlemler üye tarafından yapılmış addedilir.

e) Üye, Tahminmarketim tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin söz konusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından Tahminmarketim’e karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, Tahminmarketim’in sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

f) Tahminmarketim, yukarıda bu uygulamalara ek olarak her zaman için üçüncü şahıslarca kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelikleri sonlandırma/askıya alma hakkını saklı tutar.

Üyeliğin Sonlanması

a) Tahminmarketim, herhangi bir nedenle 18 yaşından küçük olduğunu tespit ettiği üyelikleri veya 18 yaşından küçüklerce kullanıldığından şüphe ettiği veya kullanıldığını tespit ettiği üyelik hesaplarını kapatma hakkına sahiptir.

b) Üye istediği an, Tahminmarketim üyeliğinden kendi talebi ile çıkma hakkına sahiptir.Üye, üyelik sonlandırılmasına ilişkin yazılı talebini Tahminmarketim’e iletmek kaydı ile üyelik hesabının sonlandırılmasını talep edebilir.Üyenin, üyeliğinin tekrar başlatılabilmesi için internet üzerinden ilgili formu doldurmak suretiyle ya da direkt telefon etmek suretiyle başvurması gereklidir.

c) Tahminmarketim’in her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, Tahminmarketim’in hiçbir sorumluluğu yoktur.

d) Üye, üyeliğinin sona ermesine ilişkin olarak herhangi bir zarar-ziyan ve hangi nam altında olursa olsun herhangi bir tazmin talebinde bulunmayacağını peşinen kabul eder.İptal edilen üyelik bilgileri tahminmarketim inisiyatifinde, Tahminmarketim'in belirleyeceği zaman diliminde, Tahminmarketim’in veri tabanında saklanmaya devam eder. Bu uygulama sebebi ile üye herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla Tahminmarketim'den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

e) Üye suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek; yerel, ülke çapında ya da uluslararası düzeyde yasalara ters düşecek bir durum yaratan ya da teşvik eden, yasadışı, tehditkar, rahatsızlık verici hakaret ve küfür içeren, küçük düşürücü, kaba, pornografik ya da ahlaka aykırı herhangi bir bilgiyi Tahminmarketim’e hiçbir kanaldan iletemez. Ayrıca virüs veya başka zararlı unsur içeren türde bilgiyi, yazılımı ya da malzemeyi postalayamaz ya da iletemez. Bu durumlardan en az birini gerçekleştiren üyelerin üyeliği Tahminmarketim tarafından sonlandırılabilir.

f) Vefat sebebiyle Üyeliklerin sonlandırılması durumunda yukarıda belirtilen uygulamalar sebebi ile mirasçılar veya diğer hak sahipleri herhangi bir zarara uğradığı ve sair iddialarla Tahminmarketim'den herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

SORUMLULUK

Öncelikle üye, sözleşmeyi okuduğunu, anladığını, haklarının ve yükümlülüklerinin bilincinde olduğunu kabul eder.

a) Üye, işbu Sözleşme kapsamındaki hizmetlerle ilgili olarak Tahminmarketim'e yazılı, sözlü, İnternet ve/veya diğer elektronik ortamlar aracılığı ile ilettiği bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu beyan eder, bu beyanın ihlali ve/veya bilgilerin hatalı verilmiş olması nedeni ile doğabilecek tüm zararlardan münhasıran Üye sorumlu olacaktır.

b) İşbu sözleşme ve ekleri uyarınca üyeye sunulan hizmetlerin kapsamı, üye bazında veya genel bir uygulama olarak Tahminmarketim tarafından herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarak genişletilebilir yahut daraltılabilir veya hizmetler durdurulabilir. Tahminmarketim bu sözleşmede yer alan maddelerde değişiklik yapma hakkına sahiptir.Bu nedenle üye, işbu sözleşme hükümleri ve işbu Sözleşme ile kendisine sunulan hizmet kapsamının değiştirilebileceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

c) Üye, Tahminmarketim tarafından sunulan hizmetlerin kullanımı sırasında üçüncü kişilere ve Tahminmarketim'e zarar vermesi halinde, söz konusu zarardan bizzat sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu halde, ilgili üyelik Tahminmarketim tarafından ihbarsız olarak sonlandırabilir. Tahminmarketim'in sözleşme ve kanunlardan kaynaklanan hakları saklıdır.

d) ”tahminmarketim.com” internet sitesi yazılım ve tasarımı Tahminmarketim mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. Bu internet sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır.

EK HİZMETLER

a) Tahminmarketim tarafından verilen örnek kupon, yazı, vs. gibi sunulan ek hizmetler sadece yorum niteliği taşımakta olup; yalnız örnek amaçlı sunulmaktadır. Tahminmarketim'in bu yazı, kupon ve sair ek hizmetlerden kaynaklanan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

b) Hizmetin sunulması sırasında meydana gelebilecek olası her türlü teknik çalışma, bağlantı kopukluğu, sistem arızalarından Tahminmarketim herhangi bir şekilde sorumlu tutulamaz.

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a) Tahminmarketim tarafından “www.tahminmarketim.com” internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir.

b) Tahminmarketim, üyenin kişisel bilgilerini, yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya yasal gereklere uygun hareket etmek veya Tahminmarketim’ea tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ve “tahminmarketim.com” sitesinin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna iyi niyetle kanaat getirdiği hallerde açıklayabilir.

c) “tahminmarketim.com” internet sitesinin virus ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virus koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda üye Tahminmarketim internet sitesi’ne girmesiyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.

d) Tahminmarketim, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya “tahminmarketim.com” internet sitesinde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar.

e) Tahminmarketim, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

f) Taraflar, Tahminmarketim’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK ilgili maddelere uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

g) Tahminmarketim, iş bu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır.

ğ) Tahminmarketim, Üyelik Paketlerinde Her Üye Aynı Tahminleri Gördüğü Gibi Sistemde Uzun Süredir Üyeliği Bulunan Veyahut Üst Üyelik Paketlerinden Faydalanmış Üyelere Özel Kupon Hazırlayıp Sunma Yetkisine Sahiptir.

h) Sözleşme kapsamında üyelerin sorumluluğunda olan konulara ilişkin olarak Tahminmarketim'in maruz kalacağı her türlü zarar ve/veya kayıpla ilgili olarak üyelere ferileri ile birlikte rücu edilecektir. Madde 4. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Tahminmarketim tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Tahminmarketim üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.

Madde 5

İHTİLAFLERİN HALLİ

İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda AYDIN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Madde 6

YÜRÜRLÜK

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir.

İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.